ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

อ่านประกาศรับสมัครสอบ

กรอกข้อมูลใบสมัคร
6 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
วันที่ 26 พ.ย. 61 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
6 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
ชำระที่ ธ.กรุงไทย และตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

พิมพ์ใบสมัครตั้งแต่
30 พ.ย. 61 เป็นต้นไป

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com คลิกเลือกเมนู ใบสมัครออนไลน์ อ่านขั้นตอนการสมัคร  และคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครสอบ 
2. กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป]
3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง
 
 • กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร]
 • กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง "แบบฟอร์มใบสมัคร" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง (สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)
4. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน 
 
 • หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม[พิมพ์]
 • หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
 • หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]
5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง (เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู "พิมพ์ใบชำระเงิน" ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน         
การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ                                 
1. การชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment)    ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 - วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร   และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย                                      
 2. การชำระเงินผ่านทาง Netbank ของธนาคารกรุงไทยผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน (register) ขอใช้บริการ Netbank แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบ Netbank และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยชำระเงินได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 - วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 22.00 น.  และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย  (คู่มือการชำระเงินผ่าน NetBank สามารถคลิกได้ที่นี่ และผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในวันทำการถัดไป)         
3. การชำระเงินผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถเลือกชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินจากระบบไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ "บริการอื่นๆ" เลือก "ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ" เลือก "ระบุรหัสบริษัท" แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น "91325" โดยให้ปฎิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 - วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บ slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 (คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM สามารถคลิกได้ที่นี่ และผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในวันทำการถัดไป) 
  ข้อควรระวัง
 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
 2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
 4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
  [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล
  ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser
อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **