สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ, นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ
 
ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง)
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
E-mail : online@inet.co.th ทร. 0-2257-7159 กด 3
ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

   พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
 1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง
 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  จะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.)
3. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ

1. การชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment) 
    ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 - 29 พฤษภาคม 2564 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

2. การชำระเงินผ่านทาง Application ของธนาคารกรุงไทย 
     ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียน (register) ขอใช้บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบ Krungthai NEXT และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยชำระเงินได้ตั้งแต่ วันที่ 6 - 29 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย (คู่มือการชำระเงิน ผ่าน Krungthai NEXT สามารถ คลิกได้ที่นี่ และผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในวันทำการถัดไป)

3. การชำระเงินผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย 
     ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถเลือกชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินจากระบบไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ "บริการอื่นๆ" เลือก "ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ" เลือก "ระบุรหัสบริษัท" แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น "91325" โดยให้ปฎิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่ วันที่ 6 - 29 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บ slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย (คู่มือการชำระเงินผ่าน ATM สามารถคลิกได้ที่นี่ และผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในวันทำการถัดไป)
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300  บาท ซึ่งประกอบด้วย

-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน 300  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน จำนวน 30  บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงิน

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

5. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร 
คำตอบ : กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบภายในเดือนมิถุนายน ๒๕'๖๔ ทางเว็บไซต์ https/vww.nfa.go.th/th/content/จ้าพนักงานโสต64 หรือ https://mfa thajobjob.com เลือกหัวข้อ "สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน"
6. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครสอบชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เข้าไปที่เว็บไซต์  https://mfa.thaijobjob.com เพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบที่มี การระบุเลขประจำตัวสอบ โดยคลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ใบสมัคร" แล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ  โทร. 0-2203-5000 ต่อ 15407-15410 หรือ E-mail : recruit@mfa.mail.go.th
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.